ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศง2562 มาตรา 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในปี  ณ สำนักงานหรือทีทำการขององค์กรปกครองท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์อละวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสึ่งปลุูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 โดยการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ขยายระยะเวลาออกไปก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น

                 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็ฐภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกน้าง ประจำปี 2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรเรียบร้อยแล้ว ตามแบบบัญีราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1)แนบท้ายประกาศนี้

ผลการประเมิน ITA 2563

ผลการประเมิน ITA 2563alt

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

         ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 428 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562 ด้วยสถานณ์การแพร่กระจายระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคดรน่า 2019 (โควิท-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือนเพื่อให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

 

Attachments:
Download this file (202105031341.pdf)202105031341.pdf[ ]76 Kb

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสื่งปลูกสร้าง

                         ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

                          เพื่อให้การปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จะเข้าดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรใน หมูุ่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ จึงขอความร่วมมือของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางขุนไทร ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่เจ้าพนักงานสำรวจรรรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

 

Attachments:
Download this file (202107301615.pdf)202107301615.pdf[ ]44 Kb

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

       ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปี 2563 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลุกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ ว 7475 ลงวันที่11 ธันวาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 โดยการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียแต่ละรายทราบได้ขยายระยะเวลาออกไปภายในเดือนมีนาคม 2563 นั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางขุนไทรได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241