รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Attachments:
Download this file (สขร.พ.ย.64.pdf)สขร.พ.ย.64.pdf[ ]172 Kb

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียด(ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

Attachments:
Download this file (202012150958.pdf)202012150958.pdf[ ]58 Kb

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

     ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  (รายละเอียดปรากฎตามลิงค์พระราชบัญญัติแนบท้าย)

ประกาศระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

            ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในราชกิจจานุเบิกษาเล่มที่ 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ื  13 มีนาคม 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ประเภทของสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นั้น

            เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้ององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อาศัยอำนาจตาม มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสามสาควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร่้างที่เกี่ยวข้องกับการชี้เขตที่ดินหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี รวมทั้งถ่ายภาพที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และป้ายกิจการร้านค้าของผู้ประกอบการ

            ทั้งนี้ระยะเวลาในการสำรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

    (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศ)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241