ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

กู้ยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกู้ยืมเงินทุนของกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ในหมู่บ้านและเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉาะการจัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในปี พ.ศ.2565

           ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป มาตรา 44 ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และมาตรา 46 ให้ผุู้เสียภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเเดือนเมษายนของทุกปี  แต่แนื่องจากศถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิท-19)ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างและรุนแรงในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมายได้นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งป,ลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ออกไปตามรายละเอียดที่แนบ

Attachments:
Download this file (202204181331.pdf)202204181331.pdf[ ]87 Kb

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้

Attachments:
Download this file (ITA.pdf)ITA.pdf[ ]36 Kb

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่ 0+040 - กม.ที่ 0+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.หมู่ที่ 3 สายบ้านแขก-บ้านบางอินทร์ (พบ.ถ.36-001) กม.ที่ 0+040 - กม.ที่ 0+505 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241