ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มาตรา ๔๔ ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และมาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างและรุนแรงในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมายได้นั้น

          องค์การบริหาร่ส่วนตำบลบางขุนไทร พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒เห็นควรให้ขยายเวลาดำเนินการตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ออกไปดังนี้

          ๑.การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นภายในเดือนมีนาคม๒๕๖๕

          ๒.การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.๖) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

         ๓.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขยายเป็นงวดที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

         ๔.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

          ๕.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

           แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๖)ดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไ้ด้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๘๓๗๔๑ ในวันเวลาราชการ

          จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (CamScanner 03-01-2565 09.09.pdf)CamScanner 03-01-2565 09.09.pdf[ ]818 Kb

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.บางขุนไทร หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องบัญีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี พ.ศ2565

          อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ของปีภาษีนั้นๆ และได้ขออนุมัติเวลาขยายประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นภายในวันที่ 5 มกราคม 2565

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางขุนไทร ประจำปี พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางขุนไทร ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

Attachments:
Download this file (202201271138.pdf)202201271138.pdf[ ]62 Kb

ประกาศ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย(ภป.1) ประจำปี 2565

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน และผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ตำบลบางขุนไทร ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) และชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ทราบ ดังนี้

          อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2534 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มี 137 ตอนที่ 98 ก หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ให้เจ้าเของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและวิธีการที่กระทรวงหมาดไทยกำหนดภายในเดือนมีนาคมของปี ในกรณีที่เจ้าของป้ายอยู่นอกประเทศ ให้ตัวแทนหรือผุ้แทนในประเทศไทยมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายแทนเจ้าของป้าย เจ้าของป้ายรายใด ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม และมีพื้นที่ ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายเดิมที่ได้เสียภาษีป้ายแล้ว ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายในป้ายเดิม แล้วแต่กรณี

        ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายผภป.1) ได้ที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทไร เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องประการใด ท่านสามารถติดต่อสามถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ทางโทรศัพท์หมายเหลข 032-783241 ซึ่งหากพ้นกำหนด ท่างยังไม่เข้าดำเนินการดังกล่าว ท่านต้องชำระค่าปรับ กรณียื่นแบบแสดงรายการฯล่าช้า และเงินเพิ่มกรณีชำระภาษีล่าช้าอีกด้วย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Attachments:
Download this file (202201141130.pdf)202201141130.pdf[ ]64 Kb

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

          ด้วยอำนาจตามความในมาตรา 35 และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช 2562 กำหนดให้กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ แล้วแต่กรณีส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามมาตรา 35 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันแต่วันที่อนุกรรมการประจำจังหวัดประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว 21488 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว ตามที่กรมธนารักษ์กำหนด เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 นั้น

        บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลราคาประเมินสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอกที่ http:npvc.treasury.go.th/TD_NPV/adm-login เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลููกสร้าง จากเว็ปไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241