ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

         ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.3/ว428 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลากำหนดดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (202101291522.pdf)202101291522.pdf[ ]72 Kb

ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ศ.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562(ครั้งที่ 2)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรอยู่หว่างการจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)ซึ่งมีภาระงานในการสำรวจข้อมูลและการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก และในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอขยายเวลาการจัดทำเป็นภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (202101291521.pdf)202101291521.pdf[ ]56 Kb

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

Attachments:
Download this file (สขร.พ.ย.64.pdf)สขร.พ.ย.64.pdf[ ]172 Kb

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

          ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 98 หน้า 18 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรเห็นว่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย โดยมีรายละเอียด(ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)

Attachments:
Download this file (202012150958.pdf)202012150958.pdf[ ]58 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241