ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่องการกำหนดระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566

    ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)

    เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อาศัยอำนาจตามมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงขอความร่วมมือเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ให้ความร่วมมือและให้จ้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย แก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น โดยพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ออกสำรวจ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเรียกเก็บเงินใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (202209201533_0001.pdf)202209201533_0001.pdf[ ]69 Kb

การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด อันมีเหตุผลให้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นหรือละลง ให้ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวันที่ผู้เสียภาษีรู้เหตุดังกล่าว มาตรา 85 ผู้ใดไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 33 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และมาตรา 88 บัญญัติไว้ว่า ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จหรือนำพยานอันเป็นเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น

       เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ตาม มาตรา 33 มาตรา 85 และ มาตรา 55 จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือผู้ซึ่งทำการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งตนนั้นครอบครองอยู่แจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรโดยยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) ได้ที่ กองคลัง องค์การบริการส่วนตำบลบางขุนไทรหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 032-783241 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังแนบ

 

Attachments:
Download this file (202209121541.pdf)202209121541.pdf[ ]56 Kb

รายงานรายรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9

รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

                กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ.2565 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19 )ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน และได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยมาแล้วนั้นปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลให้การดำเนินการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรมีความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด ประกอบกับจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีเป็นจำนวนมากจึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ออกไปอีก 2 เดือน

         รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (202208091341.pdf)202208091341.pdf[ ]91 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241