ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ และหมายเหตุประกอบงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง  การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. .....

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2565

          ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มาตรา ๔๔ ในแต่ละปีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งแการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา ๙ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และมาตรา ๔๖ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙)ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างและรุนแรงในจังหวัดเพชรบุรี ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนดระยะเวลาของกฎหมายได้นั้น

          องค์การบริหาร่ส่วนตำบลบางขุนไทร พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒เห็นควรให้ขยายเวลาดำเนินการตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ออกไปดังนี้

          ๑.การแจ้งประเมินภาษีโดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นภายในเดือนมีนาคม๒๕๖๕

          ๒.การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ด.ส.๖) ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

         ๓.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ขยายเป็นงวดที่ ๑ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ งวดที่ ๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ งวดที่ ๓ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

         ๔.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ค้างชำระภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

          ๕.การแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

           แจ้งผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๖)ดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี ๒๕๖๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไ้ด้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๘๓๗๔๑ ในวันเวลาราชการ

          จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Attachments:
Download this file (CamScanner 03-01-2565 09.09.pdf)CamScanner 03-01-2565 09.09.pdf[ ]818 Kb

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241