องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

     ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป เว้นแต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  (รายละเอียดปรากฎตามลิงค์พระราชบัญญัติแนบท้าย)

ประกาศระยะเวลาลงสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

            ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในราชกิจจานุเบิกษาเล่มที่ 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ื  13 มีนาคม 2562 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน ประเภทของสิ่งปลูกสร้างและอาคารชุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 นั้น

            เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความถูกต้ององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อาศัยอำนาจตาม มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่ออำนวยความสะดวกสามสาควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร่้างที่เกี่ยวข้องกับการชี้เขตที่ดินหรือรายละเอียดเกี่ยวกับ ประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี รวมทั้งถ่ายภาพที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ และป้ายกิจการร้านค้าของผู้ประกอบการ

            ทั้งนี้ระยะเวลาในการสำรวจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

    (รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ประกาศ)

อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

อัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง นายกอบจ.เพชรบุรี
วีดิโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีบทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241