ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9

รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการคามพระราชบัญญัติภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

                กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 4437 ลงวันที่ 22 มิถุนายน  พ.ศ.2565 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19 )ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนผู้เสียภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 3 เดือน และได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยมาแล้วนั้นปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ยังคงแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลให้การดำเนินการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรมีความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด ประกอบกับจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีเป็นจำนวนมากจึงขอขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ออกไปอีก 2 เดือน

         รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (202208091341.pdf)202208091341.pdf[ ]91 Kb

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร (ต่อจากบ่อพักเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลบางขุนไทร (ต่อจากบ่อพักเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ประกาศ ประกาศ ประกาศ
ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

#มีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 (ได้ตามสิทธิของตัวเอง)

สำหรับผู้สูงอายุ ท่านจะได้รับจำนวนเงินตาม ช่วงอายุของท่าน ตามตารางด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (S__92651534.jpg)S__92651534.jpg[ ]88 Kb

โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและเพื่อให้ประชาชนที่รับการอบรมมีความรู้รวมทั้งมีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241