รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเม.ย.2564

รายงานรายรับ-รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนเม.ย.2564

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรือง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ประจำปี 2564

        ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 428 ลงวันที่ 21 กมราคม 2564 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ด้วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างต่อเนื่องจากปี 2563 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไป ออกไปอีก 2 เดือน เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้เสียภาษี และกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     และด้วยข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 20) ได้กำหนดมาตราการเกี่ยวกับสถานการณ์แการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างอย่างรวดเร็ว โดยมีข้อห้ามการดำเนินการ การงดหรือการหลีกเลี่ยงการเดินทาง รวมถึงข้อกำหนดในการลดการแออัดหรือการรวมกลุ่มในกิจกรรมต่างๆของประชาชน ซึ่งเป็นการระงับยับยั้งในการควบคุมอย่างบูรณาการทุกหน่วยงาน แล้วนั้น

     องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จึงเห็นควรออกประกาศ ตามรายละเอียดดังแนบ

Attachments:
Download this file (202105031341.pdf)202105031341.pdf[ ]76 Kb

รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

รายงานสรุปผลการเก็บสถิติผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

รายละเอียดแผนดำเนินงานคุรุภัณฑ์

รายละเอียดแผนดำเนินงานคุรุภัณฑ์

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241