บัญชีรายการที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

                 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือทีทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบนั้น

                บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลููกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 และ 34แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562 ประกอบกับ ข้อ 23 ข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)เฉพาะรายที่สำรวจเพิ่มเติมและรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เป็นเวลา 30 วัน พร้อมทั้งจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบถึงรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของท่านทางไปรษณีย์ทะเบียนตอบรับและช่องทางอื่นๆ ทั้งนี้ขอให้ท่าน ทำการตรวจสอบรายการข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3.) ดังกล่าวว่าถูกต้องหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ามีรายการใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท่านสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้ตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลููกสร้าง พ.ศ.2562 ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-783241 หรือ จากเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร www.bangkhunsai.go.th .ในวันและเวลาราชการ(เวลา 8.30 น.-16.30น.)

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

Attachments:
Download this file (ประกาศภดส.3.pdf)ประกาศภดส.3.pdf[ ]70 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม
ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกอบต.บางขุนไทรแผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241