บุคลากรสำนักปลัด อบต.บางขุนไทรนางสาวธัญญ์นรี  มากช่วย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางฐิติมา  ทับศรี
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางสาวชุติมา  บุญยืน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนุชจรี  สุขเกษม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง
นิติกร


นายจิรศักดิ์  ปรางค์ภูผา
นักการ


น.ส.อังคณา  จันทรโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายปรีชา โพธ์คำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 
นายฤทธิเกียรติ์ ศรีศักดิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นางจุฑามาศ สินสวัสดิ์
คนสวน
 

นายกนกศักดิ์ สินสวัสดิ์
คนสวน

นายคมสัน พาสู่บุญ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสุวัฒน์ จารีย์
คนงานประจำรถขยะ

นายมนัส อุดมเวช
คนงานประจำรถขยะ
 
นายฤทธิรงค์ สินสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายธนกร ส้มเพชร
คนงานประจำรถขยะ
 
นายประพันธ์ ปรางค์ภูผา
คนงานประจำรถขยะ

นายธนาคาร สิงห์เทียน
คนงานประจำรถขยะ
 
นายวุฒิไกร สินสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ

นายพรรินทร์ สุดประเทศ
พนักงานขับรถยนต์
 
นายสุภาพ บุญรวม
พนักงานขับรถยนต์

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241