ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

         ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.3/ว428 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ยังคงระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่องจากปี 2563 ประกอบกับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2564 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลากำหนดดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 เป็นการทั่วไปออกไปอีก 2 เดือน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (202101291522.pdf)202101291522.pdf[ ]72 Kb
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241