โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต

โครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560

 

              องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และเป็นการถือปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ การปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นธรรม และเสมอภาคทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำเนินการทางวินัยต่อพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร ส.อบต. กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241