กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

พิมพ์

alt

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร นำโดย ท่านนายกสุชาติ รุ่งเพียร และ จ.อ.อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  จัดกิจกรรม “ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ไม่รับของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในทุกโอกาสและเทศกาล เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ