ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

                   ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสื่งปลูกสร้าง พ.ศง2562 มาตรา 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในปี  ณ สำนักงานหรือทีทำการขององค์กรปกครองท้องถิ่นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ของปีนั้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์อละวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสึ่งปลุูกสร้าง พ.ศ.2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 โดยการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ขยายระยะเวลาออกไปก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น

                 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็ฐภาษีที่ดินและสิ่งปลุูกน้าง ประจำปี 2563 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทรเรียบร้อยแล้ว ตามแบบบัญีราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1)แนบท้ายประกาศนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพอใจ อบต.บางขุนไทร ด้านใด

แผนที่ท่องเที่ยวไทย

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.บางขุนไทร
 

ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3278-3241